Antalya Büyükşehir Belediyesi İş İlanları ve İş Başvuru Formu 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 100 Zabıta Memuru Alınacak İşte Başvuru Şartları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre
Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
Şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru
Alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru
Kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  Işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  Irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  Fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  Veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  Yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim
  Şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS)
  Girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
  Puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  Nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  Kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  Olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak, 1
  Metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
  Tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
  Tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.antalya.bel.tr adresi üzerinden
Temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp
İmzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  Fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan Kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı İbraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 2 adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;

 1. 30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai
  Günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık
  Personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi
  Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
  İçerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat
  Ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  Edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
  Bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  Çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  Başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 16.06.2022 tarihinde belediyemiz web sayfası
  www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar,
  Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
  “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet sayfasından www.antalya.bel.tr temin
  Edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  Bulunulmayacaktır.

SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı
Sınav 20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Meltem Mah.
Sakıp Sabancı Bulvarı No: 9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre
Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
Mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
Sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ- SONUÇLARA İTİRAZ

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
Olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
Ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
Puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak
Sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı
İle KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
Adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
Aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin internet sayfasından (www.antalya.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
Puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
Kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
Gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
Gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
Hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.antalya.bel.tr)
İlanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından
Yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

Antalya’nın ilçeleri:

 • Çalkaya
 • İbradı
 • Akseki
 • Aksu
 • Alanya
 • Arapsuyu
 • Döşemealtı
 • Demre
 • Elmalı
 • Finike
 • Gündoğmuş
 • Gazipaşa
 • Kaş
 • Kemer
 • Kepez
 • Konaklı
 • Konyaaltı
 • Korkuteli
 • Kumluca
 • Manavgat
 • Merkez
 • Muratpaşa
 • Serik
 • Tosmur
 • Yeniemek

Daha Fazla Antalya İş İlanı İçin TIKLAYINIZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*