İstanbul Pendik Belediyesi Zabıta Alım İlanı

İstanbul Pendik Belediyesi İlk defa atamak üzere zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı.

Devlet Memurları Kanunu na tabi olacak memurlar 657 sayılı yasa ile istihdam edilecek tir.

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet   Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

        BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a)İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS
P93 ve lisans mezunları için 2020 KPSS P3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak.
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c)657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına
başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru esnasında;
a)Adaylar, http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak
imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
c)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
d)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
e)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)
i)Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında saat
16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5
Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
b)Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
c)Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Esenler
Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi
koordinatörlüğünde yapılacaktır.
d)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
a)T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c)Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından
(http://www.pendik.bel.tr) ilan edilecektir.
d)Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi
internet sayfasından (http://www.pendik.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
e)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Pendik Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve
uygulamalı sınav 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, Sözlü
sınav Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Merkez Binası 8. Kat Meclis Salonu
Pendik/İstanbul uygulamalı sınav ise Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi No:18 Esenler Şehit
Yalçın Aran Spor Kompleksi Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav
aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava
çağıracaktır.
Sınav Konuları:
a)Sözlü sınav;
•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
•657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,
Konularını kapsar.
b)Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
b)Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c)Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet
adresinde ilan edilecektir.
d)Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
e)En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*