Adalet Bakanlığı 5358 Adet Personel Alımı Yapıyor 2022

 

Adalet Bakanlığı ceza ve tutukevi’ leri ne sınavla 5358 adet personel alacağını açıkladı.

Haberin detayları yazımız içerisinde dir.

5358 SÖZLEŞMELİ (657 SK. 4/B) POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM SINAV İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11’inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-1 listede
yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam
edilmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51
hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli
(aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358 personel alımı yapılacaktır.
Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93,
ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecektir.
EK-1 listede belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı
Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmektedir.
A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek,
f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş
olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve
koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar
sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek
personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
2. Özel şartlar:
a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten
fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)
b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek
için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya
meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri
programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği
kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim
teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun
olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da
bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî
Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan
aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek
yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya
komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden
otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada
yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken;
verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime
ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan
kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve
üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.
(Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme
yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)
c) Sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonlarına başvurabilmek için;
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Meslek
Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev
Tanımlarına Dair Yönetmelik Ekinde yer alan görev tanımlarında belirtilen “Yaşlı bakım
teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri” alt başlığı altında yer alan görevleri ceza infaz kurumunda
yürütmek üzere;
1) En az ön lisans ve dengi okul mezunu olmak (Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans
mezunları için KPSSP93 puanı ile başvuru yapılabilecektir.),
2) Yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakımı veya yaşlı hizmetleri bakımı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
ç) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin
son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından
mezun olmak.
d) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.
e) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi
itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)
f) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu
olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası,
ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği
için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip
olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
g) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği
kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday
sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:
a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile
alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme
kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi
gerekmemektedir.),
b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler
1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza
infaz kurumu kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde
belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);
– Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesi)
3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan
verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık
sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında
aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan
istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği
kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
C. Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp, 12.03.2021 günü saat
23.59’da sona erecektir.
D. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet
üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir.
Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı
komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava
girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve
koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma
memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir
unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu
hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım”
ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.
E. İnfaz ve koruma memuru boy-kilo ölçümü ile ceza infaz kurumu kâtibi uygulamalı
sınavına çağrılacak adayların ilanı:
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda
uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla
aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.
– İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi
sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı
boy-kilo ölçümüne alınacaktır.
F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:
Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı
yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin
(adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma
hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru
yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri
gerekmektedir.
-Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı
olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan
başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son
adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir
adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla
aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.
G. Sınav şekli:
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.
Ğ. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç
başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi
kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
H. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve
koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara
ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu,
yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı
mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben
kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:
-Diploma,
-Sağlık Kurulu Raporu,
-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
-Mal Bildirim Formu,
-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.
İ. Diğer Hususlar
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini
teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine
başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek
ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate
alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru
tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride
mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet
komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

 BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*