Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanları

Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan büyük kalkınma projesi çerçevesinde çok sayıda personel alınacaktır.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11/09/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan 2 (iki) sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecektir.
Başvuru Tarihleri: 17/11/2021- 07/12/2021
Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını e-Devlet kapısında yer alan “DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
Sınav Yeri: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Maden Mahallesi Atatürk Caddesi No:41 28340 Piraziz /GİRESUN
Tel No:0454 361 52 41-44
Fax No:0454 361 52 40
E-Mail: iletisim@dokap.gov.tr
Sınav Şekli: Sözlü (Mülakat) Sınav
Sınav Tarihleri: 29-31 Aralık 2021 / Sınav yapılacak gün sayısı başvuru sayısının yoğunluğuna göre artırılabilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi ile sınava girecekleri gün ve saatleri http://www.dokap.gov.tr adresinden en geç 24 Aralık 2021 tarihine kadar ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

I-AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 c) İlgili alan bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az beş yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek.     

II-KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
c) Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan alanlardan en az birinde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak:
1) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
2) Planlama, Programlama,
3) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
4) İzleme ve Değerlendirme,
5) Tanıtım, Danışmanlık,
6) Araştırma-Geliştirme,
7) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
8) Finansman,
9) İnsan Kaynakları Yönetimi. 
d) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak,
e) Sınavda başarılı olan kamu çalışanları kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

Tablo 1: Alınacak Sözleşmeli Uzman ve Diğer Sözleşmeli Personelin Mezun Olması Gereken Fakülte ve Bölümler
Aranan Mezuniyet Şartı (Fakülte/Bölüm): İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının programların birinden mezun olmak.
İlgili Alan Tecrübesi: En Az 5 Yıl (Lisansüstü en az 3 yıl) Alınacak Personel Adedi: 2​​​​​​​

III. SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN TERCİH NEDENLERİ
Başvuruda bulunan uzman personel adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır; 
1) Kamu personeli mevzuatı, ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
2) Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak. 

 IV. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR 
1) Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvurularda “Diğer Belgelerimiz” sekmesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
2) e-Devlet Kapısı’nda mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adayların başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” sekmesi altında bulunan “Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman (lar)ı yüklemeleri gerekmektedir. 

V. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ 
Adaylarmüracaatlarını 17/11/202107/12/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı “DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)üzerinden gerçekleştirecektir. Adayların şahsen, e-posta, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

VI. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
Başvuru yapacak sözleşmeli uzman personel adaylarından istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir. 
1) İş tecrübelerini gösterir SGK hizmet döküm belgesi (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul edilecektir). İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
2) Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici) belgeler,
3) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” sekmesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
4) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

VII. BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:
a) Mülakata katılmaya hak kazananların listesi, yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın http://www.dokap.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
b) Mülakat sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.
c) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday mülakat sınavını kazanmış kabul edilir. Mülakat sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, yedek aday belirleyebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.
d) DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından sonuçları kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Başkanlığımızın internet sitesinde (http://www.dokap.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
e) Sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
f) Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
a) Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.
b) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücreti 642 sayılı KHK’nın 5 inci maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenir. (2021 yılı için birinci dereceli uzmana ödenen aylık net ücret yaklaşık 5.800 TL’dir.) 


Kamuoyuna ilanen duyurulur.  

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*