Pamukkale Üniversitesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden Yapılan Açıklamada 2 si Kadın 10 da Erkek Olmak üzere 12 Adet Sürekli İşçi Alımı Yapılacaktır Dendi.

 

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale  Üniversitesi  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Müdürlüğünde/Üniversite  Hastanelerinde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  4/D  maddesi,  4857  sayılı  İş  Kanunu,  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

İlan  şartlarını  taşıyan  adaylar,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinde  yayınlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Başvuru Başlama Tarihi  :13.09.2021
Başvuru Bitiş Tarihi        :17.09.2021

 

Çalıştırılacağı Hizmet TürüAlınacak Personel SayısıÖğrenim Durumu
Yaş Sınırı
Özel KoşullarYöntem
Çalışma Yeri
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri2 (KADIN)En az önlisans mezunu olmak-En çok lisans mezunu olmak18-30* Herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik
kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak
* Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması.
* Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.
*Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)
Kura ve Sözlü SınavDenizli
İl Geneli
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri10 (ERKEK)En az önlisans mezunu olmak-En çok lisans mezunu olmak18-30* Herhangi bir önlisans veya lisans mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik
kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak
* Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması.
* Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı
sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.
* Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)
Kura ve Sözlü SınavDenizli
İl

I. GENEL ŞARTLAR
1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
3-  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
4- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
5- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
7- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
8- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 9- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
11- Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
12-  Başvuru  talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular  işe  alım  sürecinin  her  aşamasında  reddedilebileceği  gibi  başvuru  esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
14- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
15- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
16- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
17- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

II. KURA İŞLEMLERİ
1- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.
2-  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  gönderilen  ve  talep  şartlarına  uyan  başvuru  sahiplerinin  tamamının  yer  aldığı  listeler  esas  alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3- Kura çekimi İşlemi noter huzurunda 28/09/2021 tarihinde saat 10:00 da Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi (http://www.pau.edu.tr/) adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
5- Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://www.pau.edu.tr/personel) internet adresinde duyurulacaktır.
6- Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
7- *Sözlü sınav yeri, tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
1- Sözlü sınav sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen belgeler, başvuru zamanı ve diğer bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.
2-  Göreve  başlamaya  hak  kazanan  adaylar  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığınca  istenilen  belgeleri  daha  sonra  ilan  edilecek  tarihe  kadar şahsen teslim edeceklerdir.
3-  Şartları  taşımadığı  anlaşılan  adaylar  ile  eksik  belge  veren  veya  verilen  süre  içerisinde  belgeleri  teslim  etmeyen  adayların  yerine,  yedek  aday listesinden aday çağrılacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1-  Kura  sonucu  belirlenen  adaylar  için  yapılacak  olan  sözlü  sınav,  adayların  başvurdukları  hizmet  alanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2- Sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3- Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ve deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

V. İTİRAZ İŞLEMLERİ
1- Adaylar atama sürecinde yapılabilecek her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
2- Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde, adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.
3-  Yapılan  itirazlar  7  gün  (mesai  bitimine  kadar)  içerisinde  Üniversitemizce  değerlendirilecek  olup,  itiraza  ilişkin  kararlar  Üniversitemizin  web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
4- Üniversitemiz tarafından itiraza ilişkin kararlar kesin olup, adayların bu işleme karşı hukuki yollara müracaat etme hakkı saklıdır.

VI. TEBLİGAT İŞLEMLERİ
1- İş bu ilanda belirtilen tüm bildirim ve duyurular Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden yapılacak olup, adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.
2- Posta yoluyla tebligat yapılmamasından doğacak ihtilaflar adayın sorumluluğunda olup, Üniversitemiz sorumlu değildir.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru  ve  işlemler  sırasında  ayrıca  iş  sözleşmesi  devam  ettiği  esnada  başvuru  ile  ilgili  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin, atamaları  yapılmayacak,  atamaları  yapılmış  dahi  olsa  iş  sözleşmesi  haklı  nedenle  tazminatsız  olarak  fesih  edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden İlanen duyurulur.     

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*