Hazine ve Maliye Bakanlığından Defderdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Tarihleri 2022

 29/01/2021

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300
adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık
Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir.

 

 

IV-SINAV BAŞVURUSU:
a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle
yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.
b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00)
kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik
ortamda yapılacaktır.
c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir
örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta
yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular
işleme konulmaz.
ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer
verilecektir.
V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:
Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş
sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla başvuru
olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava katılmaya hak
kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş
sınavına çağrılacaktır.
VI- SINAV ŞEKLİ:
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.
VII- SINAV KONULARI:
Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku),
İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku
(Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,
c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,
ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,
d) Muhasebe: Genel Muhasebe,
VIII-DEĞERLENDİRME:
Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden
değerlendirilir.
Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.
Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre
başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı
kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına
başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl
süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları
sona erer.
Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında
duyurulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
IX-ATAMA:
a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş
sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle
belirlenecektir.
b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar
hiçbir hak talep edemez.
c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal
edilir.
d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde
sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların
yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına
göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.
e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin
yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş
kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak
ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş
sayılır.
X-ÇALIŞMA ŞARTI:
Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır.
XI-DİĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.)
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne
alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
İlan olunur.
İletişim Bilgileri:
Adres:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55
Faks : 0 (312) 425 04 43 10169/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*