Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü 48 Adet Akademik Personel Alacağını Duyurdu!

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.
Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.
Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Not: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.
GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES’ten en az 70 (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu
Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerin in 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
5. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilecektir.
6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;
– 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler,
– Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yüksek lisans belgesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans belgesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
İSTENEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi
zorunludur),
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4. İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesinin veya öğrenci belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı
(Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5. Lisans transkript fotokopisi,
6. ALES Belgesi,
7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9. Fotoğraf (2 adet)
10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR
1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları
değerlendirilmez.
3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla
belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerde SGK dökümü istenmez.
4. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi gönderilmesi zorunludur.
5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
6. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
7. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular
tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
MUAFİYETLER
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İlenen Duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*