Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu İş Başvurusu ve İş İlanları 2022

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sözleşmeli 30 personel Alacağını Duyurdu!

SÖZLEŞMELİ (ASLİ) PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında unvanları ve bölümleri belirtilen toplam 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için;

1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Ar-Ge Uzmanı)”nda belirtilen lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik, matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya iletişim fakültesinin bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

4) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak.

c) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için;

1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Mühendis-Avukat-Eczacı)”nda belirtilen lisans bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanılın birinden mezun olmak,

2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,

3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

4) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

B- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

1) Elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanacak Sözleşmeli (Asli) Personel Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.tenmak.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),

2) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

3) İki adet vesikalık fotoğraf,

4) Özgeçmiş (CV),

5) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için; mezun olduğu başvuruya esas lisans bölümü mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığını gösterir, mezun olduğu yükseköğretim kurumundan veya yetkili kurumdan alınan belge,

6) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için; başvuruya esas mezun olunan lisans bölümü ile doktora veya yüksek lisans programını gösterir diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı veya Kurumca onaylanmış örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgeleri (yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği),

7) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan yüksek lisans programı mezunu olanlar için alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunduğuna dair e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu hizmet dökümü belgesi ile işveren tarafından düzenlenecek hizmet süresi ve pozisyonunu gösteren belgenin aslı,

8) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için; KPSS sonuç belgesi,

9) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için; mezun olunan başvuruya esas lisans bölümünü gösterir diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği).

10) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesi.

b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar;

“Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya aynı adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

c) Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

d) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI

a) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben;

1) Ar-Ge Uzmanı pozisyonu için başvuran adaylar; bu ilanın A/b/3 numaralı maddesinde belirtilen yabancı dil bilgisi belgesi puanının %50’si ile mezun olduğu başvuruya esas lisans bölümü mezuniyet notunun (yüzlük sistemde) %50’sinin toplanması sonucunda elde edilecek puana göre,

2) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonları için başvuran adaylar; bu İlanın A/c/2 numaralı maddesinde belirtilen KPSS puanına göre,

grup bazında en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre, tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kuıumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

d) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın güncel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun süresinin geçerli olması zorunludur. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 08 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.

c) Giriş sınavı sonucu;

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı (Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylar için bu İlanın C/a/1 numaralı maddesinde belirtilen puanların toplamı) yüksek olan, bunun eşit olması halinde lisans mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

İlanen duyurulur.

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları:

(0 312) 295 87 82

(0 312) 295 87 83

(0 312) 295 87 78

Kurum İnternet Sitesi Adresi: http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*