T.C. Avrupa Birliği Başkanlığı Personel Alımı İlanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 80 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu!

Yapılacak sınavla tam 80 (seksen) tane personel alımı yapılacağı bildirildi, sınav detay ve personel alım şartlarının ayrıntılarını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

I – GENEL BİLGİLER
T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve
sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro
Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve
Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan
genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak,
Uzman Yardımcısı için;

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru
tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en
az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
e) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme
Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış
olmak

Avukat için;
f) Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
g) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Büro Görevlisi ve Sekreter için;
h) En az lise mezunu olmak,
i) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarından KPSS P3 puan türünden 70 almak;
Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim
dalları ve unvanlarına göre alınacak personel sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki
adayla eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

III – BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 26 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) Yüksek öğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya
onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya
onaylı örneği).
b) KPSS sonuç belgesi
c) Uzman Yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
d) Avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı
e) T.C. Kimlik Numarası beyanı
f) Adli Sicil Beyanı,
g) Yazılı özgeçmiş,
h) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf
Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu
başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup,
yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 25 Mayıs 2021 tarihinde Ajansa ait
www.ua.gov.tr internet adreslerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav başvuruları esnasında
okuyucu/işaretleyici desteği, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla,
üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması
gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru
formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme
neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar
sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer bölümlerden alım yapılabilecektir.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan
sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi
içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapabilecektir.
V- YAZILI GİRİŞ SINAV YERİ VE ZAMANI
Yazılı Giriş Sınavı 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
Adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
hazırlanacak sınav giriş belgelerini 31 Mayıs 2021 – 05 Haziran 2021 tarihleri arasında
http://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden çıktı almak suretiyle temin edebilecek olup, adayların
adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda kimlik tespitinde
kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
VI – YAZILI GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal
Ajansı) istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava
çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

i, saati ve yeri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye
Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, Sözlü Giriş Sınavına girmeye
hak kazananlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
VII- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI
Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde
yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş
sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
VIII- DEĞERLENDİRME
Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az
yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla
başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı,
sözlü/uygulamalı sınav puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan,
bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan
aday tercih edilir.
Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon
sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları
Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav
sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip
eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik
hakkı teşkil etmez.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate
alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav
Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim
bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.
Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde
belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları
yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır.
Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet
sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili her türlü soru ve sorun için [email protected]
adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.
İlgililere saygıyla duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*