(SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2022

SPK 10 BİLİŞİM UZMAN YARDICISI ALIMI YAPACAK:

(SPK) Açılımı Sermaye Piyasası Kurulu olan  , idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun amacı; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1. maddesinde açıkça belirtilmiş olup; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir.

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI:

Sermaye Piyasası Kurulunda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere
Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar “Bilişim Uzman
Yardımcısı” kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için
giriş sınavı yapılacaktır.
       SINAVA KATILMA KOŞULLARI:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak,
2- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak
(Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4- 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla
aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
6- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ:
Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sabah ve
öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü – İstanbul
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Sınav başvurularının 04.03.2021 – 18.03.2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet
adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması
suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim
belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 22.03.2021 tarihi saat 17:30’a kadar elden veya posta
yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler
dâhil 22.03.2021 tarihi saat 17:30’dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate
alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma
sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet
adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar,
“Sınava Giriş Belgeleri”ni 07-08 Nisan 2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet
sayfasından alabilirler.
Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir
sınava alınmazlar.
Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler,
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:
A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama
dilleri,
B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri,
C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet
teknolojileri,
D) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye
çevrilmesi ve Türkçe’den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.
 DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum
yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik
ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.
Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan
edilir ve “Başvuru Formu”nun ilgili diğer bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulması istenir.
Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından sözlü sınava gelindiğinde Kurula teslim edilir. Söz
konusu formu doldurmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.
Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde
belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması
halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar
asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların
adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden
ilan edilir.
Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5
(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA MERKEZİ
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul.
SPK Hizmet Binası No: 156
06530 Çankaya/ANKARA
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad.
Süzer Plaza No: 6 Kat: 3
34367 Şişli/İSTANBUL
İrtibat Tel: (0212) 334 55 00
İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*