SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIM İLANI

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS
B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş
kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı
sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır.

Not: Boş kontenjanların illere ve cinsiyete göre dağılımı, Bakanlığımız Personel Planlama Sisteminden                            alınan işgücü ihtiyaç verileri dikkate
alınarak belirlenmiştir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna
edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan
sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal
edilecektir.
 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021
(17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli
Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini
başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak
başvurularını tamamlayacaklardır.
4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu
onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat
şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet
belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir
pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava
çağrılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız
internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı
vb.), (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin
vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı
belirlenecektir.
3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi
sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.
5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden
birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş
belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir
belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde
belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik
yapılabilecektir.
7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir
kayıt yapılmayacaktır.
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı
ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü
sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen
kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı
kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.
4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana,
mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve
üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan
edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara
bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
4. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı
ve yazılı olarak Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
ulaştırılmayan, İtiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri
bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul
edilmeyecektir.
VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her
bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi
yapılacaktır.
2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet
sitesinde daha sonra ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on
beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli
mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.
4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık,
askerlik vb.) göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde
mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar
göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli
pozisyona, aynı usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve
başlatılabilecektir. Sınav sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli
olacaktır.
IX- DİĞER HUSUSLAR
1. Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına
bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat
çerçevesinde belirlenecektir.
2. Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği
ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bakanlığımız tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
X- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere ilanen duyurulur.
10447/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*