SGK Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı İlanı 2024

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Alımı Yapacak!

Kurumumuzun Taşra Teşkilatlarında isdihdam edilmek üzere 50 adet sosyal güvenlik denetmen yardımcı’sı alınacaktır.

Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı  (KPSS)  puan  türleri,  öğrenim  grubu,  yazılı  ve  sözlü  sınava  çağrılacak  aday  sayıları  ile KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal   güvenlik   denetmen   yardımcılığı   giriş   sınavına   katılabilmek   için   adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
c)  Giriş  sınavının  yapıldığı  yılın  Ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmamış olmak.
d)  Tablo-1’de  belirtilen  KPSS  puan  türünde  belirlenen  taban  puan  ve  üzeri  puan  almış olmak,
e) Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a)   Başvurular;   e-Devlet   (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav)   adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir.
b)  Adaylar,  T.C.  kimlik  numarası  ile  başvuru  ekranına  giriş  yapacak  olup  “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
c)   Adayın   başvurusu   tamamlandıktan   sonra   KPSS   puanı   ÖSYM   üzerinden   sistem tarafından  kontrol  edilecektir.  Bilgilerinde  yanlışlık  olan  adayın  başvurusu  değerlendirilmeye alınmayacaktır.
d)  Aday;  başvuru  formuna  4.5×6  ebadında  ve  son  6  ay  içinde  çekilmiş  fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
h)  Giriş  sınavına  katılmaya  hak  kazanacak  adayların  tespiti,  başvuran  adayların  KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

YAZILI SINAV VE YAZILI SINAV KONULARI
Yazılı  sınav,  çoktan  seçmeli  test  usulü  ile  03  Temmuz  2021  tarihinde  Saat:  10.00’da Ankara’da  yapılacak  olup  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  sınav  yerleri  Kurum  internet (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.
Yazılı  sınav  konuları,  konu  alt  başlıkları,  soru  sayıları  ve  soruların  konu  grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2’ de belirtilmiştir.
a) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
b) Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir.
c)  Yazılı  sınavda  başarılı  olanlardan en yüksek puan alan  adaylardan  başlanarak,  atama
yapılacak kadronun dört katına kadar Tablo 1’ de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil).

SÖZLÜ SINAV VE SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın  yapılacağı  yer,  gün  ve  saat  bildirilmek  suretiyle  Kurumun  internet  adresinde  ilan edilecektir.
Sözlü sınavda adaylar;
a)   Mezun   olunan   bölümlere   göre   sınav   duyurusunda   alt   başlıkları   belirtilen   sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.
Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan  üzerinden  değerlendirilir  ve  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa  geçirilir.  Sözlü  sınavda başarılı  sayılmak  için,  Komisyon  başkan  ve  üyelerinin  yüz  tam  puan  üzerinden  verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Başarı  sıralaması,  yazılı  sınav  ile  sözlü  sınav  notlarının  aritmetik  ortalaması  alınarak belirlenir.
Sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının  eşit  olması  halinde,  yazılı  puanı  yüksek  olan  adaya;  yazılı  puanının  da  eşit  olması halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
Yapılan  sınavda  başarılı  olmak  ve  başarı  puanları  dikkate  alınmak  şartıyla  duyuruda belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından yedek aday sayısı belirlenebilir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş  sınavı  sonucuna  itirazlar,  sonuçların  ilan  edildiği  tarihten  itibaren  beş  iş  günü içerisinde  dilekçe  ile  Kuruma  (Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı  Personel  Daire  Başkalığı, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
Giriş  yazılı  sınav  soruların  veya  cevap  anahtarlarının  hatalı  olması  ve  bu  hususun komisyon  kararı  veya  yargı  organlarınca  belirlenmesi  halinde  soru/soruların  puanlamaya  dahil edilmemesine ve bu sorulara tekabül eden puanların eşit bir şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

ATANMA
Giriş sınavını kazanan adayların, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen şartları taşımak ve Kurumca ilan edilen süre içerisinde belgeleri ibraz etmek kaydıyla, başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

DİĞER HUSUSLAR
Başvuru   ve   işlemler   sırasında   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   tespit   edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir  hak  talep  edemezler  ve  haklarında,  Türk  Ceza  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Adaylar sınav günü sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayanlar sınav salonlarına alınmayacaktır.
Adayların  çanta  ve  benzeri  eşyalar,  cep  telefonu,  çağrı  cihazı,  telsiz,  fotoğraf  makinesi, cep  bilgisayarı,  hesap  makinesi  ve  benzeri  cihazlar  ile  saat  fonksiyonu  dışında  fonksiyonu bulunan  saatlerle  sınava  girmeleri  yasaktır.  Bu  eşya,  araç  ve  cihazları  yanında  bulunduranların
durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar  sınavda  yapacakları  işaretlemeler  ve  yazacakları  yazılar  için  yanlarında,  koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak  işaretlemelerin  uygun  şekilde  yapılması  ve  değiştirilmek  istenen  işaretlemelerin  iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
Sınav  sırasında  kopya  çeken,  kopya  veren  veya  bunlara  teşebbüs  edenler  ile  sınav kâğıtlarına  belirtici  işaret  koyanların  durumları  tutanakla  tespit  edilerek  bu  adayların  sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
Tablo-1:  Sosyal  Güvenlik  Denetmen  Yardımcılığı  Giriş  Sınavına  alınacak  bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları.

İLETİŞİM Personel Daire Başkanlığı Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğün den İlenen Duyurulur.

3 yorum

  1. Orta okul terk uzun zaman sır bostayim bu pandemi baya etkiledi inşallah bir an önce biter içimizde B EHLİYETİM VAR YETERKİ devlet kapısında bana bir verilirse iyi olur üç çocuk babasiyim baya zordayım iş tercihi etmem elimden her iş gelir ben Mehmet Yener 05527168121

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*