Şahinbey Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alacağını Duyurdu;

Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
Olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
Sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
Kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

S/NoKadro
Unvan
SınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan
Türü
KPSS
Taban
Puanı
1Zabıta
Memuru
GİH7/950Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler,
İktisat, İşletme veya İktisadi ve
İdari Bilimler Lisans
Programlarının birinden mezun
olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak
Erkek/
Kadın
KPSS
P3
70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI;

Şahinbey Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2– BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
  alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
  almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
  kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
  olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,
  1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
  tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en
  az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sahinbey.bel.tr) temin
  edeceklerdir.)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
  fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan
  kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce Tasdik edilebilir)
 9. 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13/12/2021’den 17/12/2021 günü mesai bitimine
  kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) Kolejtepe Mah. Yeşilcami Cad. No: 8
  Şahinbey/Gaziantep adresinde Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
  teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
  edilmeyecektir.
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılacaktır

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI

 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
  KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
  bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
  çağrılacaktır.
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
  başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin www.sahinbey.bel.tr resmi internet
  sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce
  düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş
  Belgesi”ni Şahinbey Belediyesi genel ağ sayfasından (www.sahinbey.bel.tr) Türkiye Cumhuriyeti
  Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav
27/12/2021 – 30/12/2021 günleri ve tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da
başlayacaktır. Sözlü Sınav Gaziantep Üniversitesi’nde, uygulamalı sınav ise Akkent Mahallesi
1304030 Nolu Sokak No: 6 “Akkent Spor Köyü” adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı
sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
  konularını kapsar
  b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
  sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında yirmi beşer
  puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden; uygulamalı sınav da 100 tam puan üzerinden
  yapılır.
 2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’ si, uygulamalı sınavın %50’ si alınarak
  sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı
  ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
  adresinde ilan edilecektir.
 4. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
  olana öncelik tanınır.
 5. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
  aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  belediyemizin internet adresinde (http://www.sahinbey.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara
  ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde
(http://www.sahinbey.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi
verilir.


Şahinbey Belediyesinden İlanen Duyurulur;

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*