Nükleer Düzenleme Kurumu İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

Kurumdan Yapılan Açıklamada Nükleer Düzenleme Kurumu’nda görev yapmak üzere

4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 adet temizlik görevlisi alınacaktır dendi.

GENEL ŞARTLAR


1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR


Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1 .”Radyasyondan Korunma ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitim” sertifika programına katılmış ve ilan tarihi itibariyle söz konusu programa ilişkin onaylı belge sahibi olmak,
2. ilan tarihi itibariyle onaylı “Hijyen Eğitimi” belgesine sahip olmak,
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ


Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 12/08/2021-16/08/2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

KUR’A KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, 26/08/2021 tarihinde saat lHOO’da Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlık binası 11. katta noter huzurunda kur’a çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kur’a çekimine katılamayacaklardır. Kur’a çekimi Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından www.ndk.org.tr adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kur’a çekilişi kur’anın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır. Kur’a ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER


1 .EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2.Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.
(Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

BELGE TESLİMİ


Kur’a çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 27/08/2021-03/09/2021 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu’na bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılacak inceleme neticesinde kur’a çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kur’a sırasına göre şartları taşıyan adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Nükleer Düzenleme Kurumu resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde sınavı yapan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ


Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. X-UCRET
Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
İstihdam edilecek işçilere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,18 TL ödenecektir.
Duyurulur.

EK BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*