Niğde Bahçeli Belediyesi 2 Adet Memur Alacak 2022

Niğde Bahçeli Belediye Başkanlığı 2 Ayniyat ve Ambar Memuru Alacak;

Niğde Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan
türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama
yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Sıra
no
Kadro
Unvanı
SınıfıKadro
Derecesi
AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
türü
KPSS
puan
1Ayniyat
Memuru
G.İ.H91Ön lisans düzeyinde eğitim veren
programların herhangi birinden
mezun olmak
E/KP9370
2Ambar
Memuru
G.İ.H91Ön lisans düzeyinde eğitim veren
programların herhangi birinden
mezun olmak
E/KP9370

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI;

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI;
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;
a) İlan edilen Memur kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya www.bahceli.bel.tr resmi internet
adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
kurumumuzca tasdik edilebilir)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma
yapıştırılacak),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular
da fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ;
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
•Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 08/12/2021 – 10/12/2021 tarihleri
arasında müracaatları yapılacaktır.
•Elektronik ortamda, Belediyemiz http://[email protected] e-posta adresine
gönderilebilecektir.
•Şahsen veya posta yoluyla Bahçeli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ömer
Halisdemir Caddesi No: 16 BOR NİĞDE adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru
sürecini tamamlayacaklardır.
•Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
;
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesine müteakip 17/12/2021 tarihinde Belediyemizin resmi internet
sayfasından (http://www.bahceli.bel.tr) ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi
internet sayfasından (http://www.bahceli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Ayniyat memuru ve ambar memuru alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 27/12/2021
tarihinde saat 10:30 da başlamak üzere, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır.
Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen
katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi yeteneğinin ölçülmesini kapsar.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ;
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bahçeli Belediye Başkanlığından İlanen Duyurulur;

7 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*