Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı

 

MUŞ İli Uzgörür Belediye Başkanlığından Duyurulur:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI
Uzgörür Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen VHKİ kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a)İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak
ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a)Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e)Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g)4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
i)Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
a)Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 28.01.2021 tarihinden
05.02.2021 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında)
müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
– Elektronik ortamda, Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr internet adresine,
– Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Uzgörür Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
(Fatih Mahallesi 2. Cadde No :10 Uzgörür Beldesi BULANIK / MUŞ ) gönderebileceklerdir.
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
b)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
a)Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu
kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
zamanı 10.02.2021 günü Belediyemiz www.uzgorur.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
c)Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.uzgorur.bel.tr internet adresinden
erişebileceklerdir.
d)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Uzgörür Belediyesi hizmet binasında ( Uzgörür / MUŞ ) memur alımı için 16.02.2021
günü sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam
edilecektir.
Sınav Konuları:
●Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
●Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
●657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
●Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet
adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.                                                                                                                                                   10083/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*