Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU.

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • . Türk vatandaşı olmak.
 • . Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • . Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • . Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • . Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.

 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olması.

. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • . Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 • . Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir)
 •  Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 • . KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 • . Sürücü belgesinin aslı veya Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.
 • . 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • . Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
 • . Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üzerinden alınabilir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 27/09/2021-01/10/2021 tarihleri arasında yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Oniki şubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday, yazılı ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 18/10/2021 tarihinde www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.

. Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

Yazılı ve uygulamalı sınav:

İtfaiye Eri kadroları için 25/10/2021-28/10/2021 tarihleri arasında yapılacak olan yazılı sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Yazılı sınav;

 • . Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
 • . Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.
 • . 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 • . Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavın değerlendirilmesi: sınavın yazılı bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün % 60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolara müracaat eden adayların başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmını veya tamamını iptal etme ya da müracaatta bulunan adayların hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren, 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLANEN DUYURULUR.

6 yorum

 1. kahramanmaraş 12 şubat ta oturmaktayım 25 yaşındayım evli 3 aay sonra çocugum olacak ve belediyemizde iş istemekteyim askerlıgımı yapmıs ehlıyeti olan birisiyim asıl meslegım alcıpan asmatavan dekorasyon dur.simdiden tesekkürler allaım kolaylık versin…

 2. Mrb ben oniki subat mahallesinde ikamet ediyorum seramik ustasiyim lakin belden amaliyet oldum calisamiyorum belediye yetkililerine sesleniyoru m lutfen bana bir is imkani saglayin 0536 371 70 98

 3. merhabalar onikişubat ilçesinde ikamet etmekteyim. b sınıfı ehliyetim var. bilgisayar official proğramları kullanabiliyorum. muhasebe ve personel işlerinde hakimim. belediyenizden iş talebinde bulunmaktayım.

 4. mrb ben mekanik formeniyim arıtma üzerine 10 yıl deneyimim var hertürlü belgeye sahibim kaynak ve tesisat üzerine belgelerim var yapılacak olan arıtma tesisinde çalışmak isterim 0/537/940/21/52

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*