İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 541 İtfaiye Eri Alımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi en az 60 Kpss puanı ile Tam 541 (beş yüz kırkbir) İtfaiye Eri Alacağını Açıkladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının
münhal bulunan İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar
aşağıdadır

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri
kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (10/6/1991 ve daha sonraki
tarihlerde doğanlar).
4. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 25/5/2021 – 1/6/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere
indireceklerdir.
– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
– Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
– 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
– Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak
üzere fotokopisi,
– Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
– Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
– Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs  pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve
belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.
Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir
evrak teslim edilmeyecektir.

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama
sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında
beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir.
Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak
başvurular işleme alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2705 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 7/6/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde
hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.

6-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10/6/2021 tarihinde, uygulamalı sınav ise
11/6/2021 – 16/7/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy
Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak
kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır.
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere
iki bölüm halinde yapılacaktır.
Yazılı sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7-SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam
puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci
bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan
alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ
sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl
aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen
adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında
(http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi
15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde
bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat,
216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir.

8-DİĞER HUSUSLAR:

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için
kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlenen Duyurulur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*