İller Bankası Sözleşmeli Uzman Yardımcısı Alım İlanı

iller-bankasi

İller Bankası Sınav ile Sözleşmeli  Personel  Alımı Yapacak!

Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli
olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat,
Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.

1. GENEL
Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli
olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Avukat,
Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alınacaktır.
2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI
Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mühendis pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Elektrik
Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili
makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak,
Mimar pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu
bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
İç Mimar pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İç Mimarlık bölümünden, bu
bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Şehir Plancısı pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Şehir ve Bölge Planlama
bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu
alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Avukat pozisyonu için;
Hukuk Fakültesinden mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini
bitirmiş olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
Yönetim Personeli (İstatistikçi) pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümünden, bu bölüme
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Yönetim Personeli (Diğer) pozisyonu için;
En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye,
bankacılık ve kamu yönetimi bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Tekniker pozisyonu için;
2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği, Makine
Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere
denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini
bitirmiş olmak,
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,
g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış
olmak,
ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019
veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, İç Mimar,
Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Avukat olarak istihdam
edilecekler için KPSSP4, Yönetim Personeli olarak istihdam edileceklerden İstatistik bölümü
mezunları için KPSSP12, Hukuk bölümü mezunları için KPSSP4, İktisat bölümü mezunları için
KPSSP14, Maliye bölümü mezunları için KPSSP19, İşletme bölümü mezunları için KPSSP24,
Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24, Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29,
Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş (70) veya üzeri puan
almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın üç (3) katı
kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en
son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)
h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek personel için; ilan tarihi
itibariyle 2019, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
3. BAŞVURULAR
a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 24/05/2021 – 11/06/2021 tarihleri
arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6
ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık
olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
b) Adaylar sınava başvuru sırasında,
I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan
bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik
belgesinin,
III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
IV) Avukat pozisyonuna müracaat edenler Avukatlık Ruhsatının
JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
c) 11/06/2021 Cuma günü saat (Saat 23:59) sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da
reddedilecektir.
Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak
başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir
hak talep edemezler.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet
Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği
andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.
e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek
KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve
Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının üç (3) katı kadar aday
giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.
4. SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte
Banka web sayfasında ilan edilecektir.
5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri
değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan almak gerekir.
6. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yurt İçi Hizmet Birimleri
itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu
Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar
arasında kura çekilir.
Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen
sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın
web sayfasında ilan edilir.
Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda
adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak
kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.
Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten
itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler
ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş
geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir.
Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.
7. BİLGİ
Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği”
hükümleri uygulanır.
Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan
sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 – 13
numaralı telefonlardan edinilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*