İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2022

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sınavla 30 Adet İletişim Uzman Yardımcısı Alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İlen en Duyuru’lur:

SINAVLA İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I-    GENEL BİLGİLER
(1)    İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.
(2)    Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3)    Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.

II-    SINAVA KATILMA ŞARTLARI
(1)    Sınava başvurabilmek için;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)    01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c)    En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
–  Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
–  İletişim fakültelerinden,
–  Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden,
–  İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2)    Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
(3)    İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.
(4)    Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(5)    Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(6)    Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

III-    BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1)    Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır.
(2)    Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL’dir.
(3)    Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.
(4)    Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden,  yüzü açık olarak son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈ kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
(5)    Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla, Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.
(6)    Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

IV-    SINAV ŞEKLİ
(1)    Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacaktır.
(2)    Ön eleme yazılı sınavı:
–    Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
•    Genel Yetenek (30 soru)
•    Genel Kültür (40 soru)
–    Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile ilgili genel kültür ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
–    Mevzuat (10 soru)
. Temel Hak ve Özgürlükler
. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
–    İletişim Teorileri (10 soru)
–    Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
•    Yabancı Dil (30 soru)
–    Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.
–    Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 15 (onbeş) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
(3)    Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.
(4)    Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden(www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.
(5)    Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan adaylardan toplam kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
(6)    İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavından sonra alan bilgisi yazılı sınav yapmadan da ön eleme sınavında başarılı olan adayları doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.
(7)    Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a)    Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
d)    Genel yetenek ve genel kültürü,
e)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(8)    Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.
(9)    Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
(10)    Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama yapılarak doldurulabilecektir.
(11)    Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

V-    SINAV TARİHİ VE YERİ
(1)    Ön eleme sınavı 12/09/2021 tarihinde ve saat 10.00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakika olacaktır.
(2)    Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(3)    Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI-    KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ
(1)    Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. Kimlik numarasız sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2)    Sınav, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda adayların sınav binasına girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir.  Adaylar maske ve HES kodu ile sınav salonlarına giriş yapabilecektir. T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi hükümleri doğrultusunda Kovid-19 (+) olan, Kovid-19 temaslısı olan veya sınav binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan riskli adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Belirtilen sebeplerden dolay sınava giremeyen adaylar için sınav ücreti iade edilecektir. İade işlemi için adayların sınav başvuru sayfasında yer alan iade dilekçesini doldurmaları, ilgili durumlarını belgeleyen sağlık raporları ile sınavdan sonraki 5 (beş) iş günü içinde dilekçe üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır.
(3)    Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
(4)    Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 06-10 Eylül 2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

VII-    KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VIII-    BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69
İnternet/Web Sayfası: http://www.iletisim.gov.tr
E-posta: [email protected]
Adres: İletişim Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kızılırmak, Mevlana Bulvarı No:144, 06520 Çankaya/ ANKARA

Ek-1 Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formuna ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz

 

 

1 yorum

  1. Greetings, I was just taking a look at your site and filled out your “contact us” form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading my message right now right? That’s half the battle with any kind of online ad, getting people to actually READ your advertisement and this is exactly what you’re doing now! If you have an ad message you would like to blast out to lots of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world send me a quick note now, I can even target particular niches and my pricing is super low. Write an email to: [email protected]

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*