Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlan Tarihini Açıkladı 2022

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlan Tarihini Açıkladı.

20/21 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam
edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece “Stajyer Hazine Kontrolörü”
kadrosuna en fazla 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47
ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içerisinde yer alması (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru
tarihinden önceki beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS veya e-YDS) en az 70 (yetmiş) puan almış olması,
e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2021) 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş
olmak),
f) Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk
koşullarına elverişli olması,
g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olması,
h) Süresi içinde başvurmuş olması,
gerekmektedir.
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir
daha bu sınava katılamazlar.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
Giriş Sınavı için başvurular, 3 Şubat 2021 tarihinden 17 Şubat 2021 günü mesai bitimine
kadar (saat 18:00) https://sinav.hmb.gov.tr adresi veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen link
üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun
doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Sınava başvuruda ayrıca, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların
başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru
işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl
edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden
ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı
günler veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav,
20-21 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak üzere dört ayrı oturumda
Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart
Mah. İstiklal Caddesi No: 7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Bakanlığın internet sayfasında
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku
ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve
Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi,
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen
alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, Bakanlık internet sayfasında
(https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca sınava katılmaya hak kazanan adaylara
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Adaylar yazılı sınava, Bakanlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı olarak
alacakları aday belgesini ve geçerli bir kimlik belgesini göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye
Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport
belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin
olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi,
çok fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve
cihazları sınav esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
değerlendirilir. Sözlü sınav notu 100 (yüz) puan üzerinden verilir. En az 70 (yetmiş) puan alanlar
başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır).
Sözlü sınavında başarılı olanlardan, KPSS sınavı, yazılı sınavı ve sözlü sınavı notlarının
ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılır. Ortalamaların eşitliği
halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.
SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA
Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş
Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil, söz konusu kadronun
en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan
az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü
alma hakkına sahiptir.
Sınavı kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları
yapılanlardan kendilerine bildirilen süre içinde göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini
süresi içerisinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle
görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl
içerisinde olmak üzere müteakip sınav ilanı tarihine kadar yedek listede yer alan adaylardan
başarı sırasına göre atama yapılabilir.
BİLGİ TEMİNİ
Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve
telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06510 Emek / ANKARA
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
e- posta: [email protected]
Telefon: (312) 204 73 41 – 204 73 43
10165/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*