Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlan Tarihini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sınav İlan Tarihini Açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığından:
STAJYER HAZİNE KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI İLANI
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam
edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. Derece “Stajyer Hazine Kontrolörü”
kadrosuna en oldukca 10 Stajyer Hazine Kontrolörünün alımı amacıyla Giriş Sınavı yapılacaktır.
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları
taşıması,
b) En azca dört senelik lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içi yada yurt dışındaki tedris kurumlarından birisini bitirmiş olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafınca 2019 ve 2020
yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47
ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üstünde puan almış olmak
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 (iki yüz) kişi içinde yer alması (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.),
d) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az biri için sınav son başvuru
tarihinden önceki beş yıl arasında ÖSYM tarafından yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS veya e-YDS) minimum 70 (yetmiş) puan almış olması,
e) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2021) 35
(otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1986 tarihinde veya bu tarihten sonrasında dünyaya gelen
olmak),
f) Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde vazife meydana getirmeye, her türlü iklim ve seyahat
koşullarına elverişli olması,
g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf yada erteletmiş olması,
h) Süresi içinde başvurmuş olması,
gerekmektedir.
Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kere girip de kazanamamış olanlar, bir
daha bu sınava katılamazlar.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER
Giriş Sınavı için başvurular, 3 Şubat 2021 tarihinden 17 Şubat 2021 günü mesai bitimine
kadar (saat 18:00) https://sinav.Hmb.Gov.Tr adresi veya Bakanlık internet sayfasında belirtilen bağlantı
üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu fotoğrafın yüklenmesi ve Başvuru Formunun
doldurulması üzere tamamlanacaktır. Elden yada posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.
Sınava başvuruda ek olarak, HES kodu bilgisi başvuru esnasında kaydedilmeyen adayların
müracaat yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların, sınava başvuru
işlemi yapmadan ilkin HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl
edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.Saglik.Gov.Tr web adresinden
ulaşabileceklerdir. Kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, sınavın yapılacağı
günler yada daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ
Giriş imtihanı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav,
20-21 Mart 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları olmak suretiyle dört ayrı oturumda
Ankara’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezinde (25 Mart
Mah. İstiklal Caddesi No: 7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde vaziyet, Bakanlığın internet sayfasında
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Yazılı Sınav konuları alan bilgileri itibarıyla aşağıda belirtilmektedir.
Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku
ve Eşya Hukuku kısımları), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve
Kıymetli Evrak Hukuku kısımları)
Ekonomi: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi,
Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar
Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, amme borçları ve bütçesi), Maliye
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her alandan veya birleştirilen
alanlardan 50 (elli) puandan az not alınmaması kaydıyla, ortalamasının 100 (yüz) puan üzerinden
en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların adları, Bakanlık internet sayfasında
(https://www.Hmb.Gov.Tr) ilan edilecek olup, ek olarak sınava katılmaya hak kazanan adaylara
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Adaylar yazılı sınava, Bakanlık web sayfası üstünden bilgisayar çıktısı olarak
alacakları aday belgesini ve geçerli bir hüviyet belgesini imlemek üzere katılabileceklerdir.
Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. Hüviyet numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye
Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/hüviyet kartı, şoför belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport
belgesinden minimum birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan minimum birinin
olmaması niteliğinde aday sınava alınmayacaktır.
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı aleti, telsiz, fotoğraf makinesi,
hayli fonksiyonlu bilimsel hesap makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu
haricinde fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri ne olursa olsun yasaktır. Bu eşya, vasıta ve
cihazları imtihan esnasında yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların
sınavı geçersiz sayılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, yeri ve tarihi ondan sonra belirtilecek sözlü sınava
çağrılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, sınav konularına ilişik malumat düzeyi; bir konuyu kavrayıp
brifing verme, anlatım kabiliyeti ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, alışkanlık ve tepkilerinin
mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel kabiliyet ve genel kültürü;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek üzere
değerlendirilir. Sözlü sınav notu 100 (yüz) puan üzerinden verilir. En az 70 (yetmiş) puan alanlar
başarılı sayılır (Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üstünden verdikleri
puanların aritmetik averajının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır).
Sözlü sınavında başarı göstermiş olanlardan, KPSS imtihanı, yazılı sınavı ve sözlü imtihanı notlarının
averajına göre en yüksek puandan adım atmak suretiyle bir liste yapılır. Ortalamaların eşitliği
halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.
SINAV SONUCU İLANI VE ATAMA
Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık web sayfasında duyuru edilecektir. Giriş
Sınavını soylu kazanan adaylara ek olarak yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınavda başarı göstermiş olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday soylu, söz konusu kadronun
en çok yarısı kadar yedek aday belirlenir. Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan
azca olduğu takdirde sınav duyurusunda duyuru edilenden daha azca sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü
alma hakkına sahiptir.
Sınavı kazanan adaylardan; atama işlemi yapılmadan önce feragat eden, atamaları
yapılanlardan kendilerine bildirilen vakit arasında göreve başlamayan, atamaya esas belgelerini
süresi içinde teslim etmeyenler ile ataması yapılıp göreve başladıktan hemen sonra muhtelif nedenlerle
görevinden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç bir yıl
arasında olmak üzere müteakip imtihan ilanı geçmişine kadar yedek listede yer edinen adaylardan
başarı sırasına nazaran belirleme yapılabilir.
BİLGİ TEMİNİ
Sınavla alakalı her türlü bilgi Bakanlık web sayfasından yada aşağıda yer edinen adres ve
telefon numaraları vasıtasıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Adres: İnönü Bulvarı No: 36 Emek Yerleşkesi Kat: 8 06510 Emek / ANKARA
İnternet Adresi: https://www.Hmb.Gov.Tr
e- posta: hkksinav.Basvuru@hmb.Gov.Tr
Telefon: (312) 204 73 41 – 204 73 43
10165/1-1

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*