Çorum Bayat Belediyesi iş Başvurusu ve Personel Alım İlanı 2022

Samsun Bayat Belediyesi İlk defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alacak.

Bayat  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

 

 

 

 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  itfaiye  eri  kadrosu  için  yapılacak  başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  itfaiye  eri  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği’nin  15/A  maddesindeki  özel  şartlara  göre,  tartılma  ve  ölçülme  aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60  metre  boyunda  olmak  ve  boyun  1  metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)  Sağlık  açısından  kapalı  mekân,  dar  alan  ve  yükseklik  gibi  fobisi  olmamak  kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
f)  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından www.corumbayat.bel.tr temin edilecektir.
b)  Nüfus  cüzdanı  veya  kimlik  kartının  aslı  veya  kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,
c)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet’ten alınan  kare  kodlu  öğrenim  belgesi  (Aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri  belediyemizce  tasdik edilebilir),
d)  Yabancı  Okul  Mezunları  için Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Bayat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)
•  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
•  Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
•  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların    değerlendirilmesini    müteakip    06.09.2021    tarihinden    itibaren    Belediyemizin https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
•   Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
•  Sınav  giriş  belgeleri  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylara  başvuru  formunun  iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
İtfaiye eri sınavı sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:
1. Sözlü Sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularını kapsar.
2. Uygulamalı Sınav
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a)  Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan  olmak  üzere  toplamda  100  puan  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı  sınav,  100  tam  puan  üzerinden  yapılır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b)  Sınavda  değerlendirme;  İtfaiye  eri  kadrosu  için,  sözlü  sınavın  %40’ı,  uygulamalı sınavın  %60’ı  alınarak  sınav  puanı  hesaplanır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  en  az  60  puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
d)  Adayların atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
e)  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri belediyemizin internet adresinde https://corumbayat.bel.tr/duyurular.html ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav  sonuçlarına,  başarı  listesinin  Belediyemizin  internet  adresinde  ilanından  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bayat Belediyesinden İlanen Duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*