Çanakakkale Belediyesi İtfaiye Eri Alım Başvurusu ve Duyurusu

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Duyurusu

Çanakkale Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği
hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban
puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur
alınacaktır.

 1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
  Uzman Personel pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel
  şartları sağlamaları gerekmektedir;
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve
  alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
  bulunmamak,
  d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 2. Uzman Personel İçin Aranan Asgari Şartlar
  2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Adaylar Bakımından;
  a) KPSS puanı ile uzman pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, en az dört yıllık
  lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
  (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 1’de
  belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
  b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan
  Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de
  gösterilen ilgili puan türlerinden son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan en az 80 (seksen)
  puan almış olmak.
  c) Uzman personel pozisyonları için başvuracak adayların, sınav son başvuru tarihinden
  önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
  düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
  bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
  son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
  2.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesiyle Başvuracak Adaylar Bakımından
  a) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuruda bulunacak adayların, En az dört
  yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
  Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmaları,
  b) İş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adayların, sınav son başvuru tarihinden
  önceki 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (C)
  düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
  bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
  son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak. (YÖK DİL puanı kabul edilmeyecektir).
  c) Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı
  olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
  Kamu kesimi veya özel kesimde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olma şartı
  gerektiren konular şunlardır;
  • Planlama, programlama,
  • Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,
  • Strateji geliştirme, strateji yönetimi,
  • İzleme ve değerlendirme,
  • Tanıtım, danışmanlık,
  • Şehircilik ve çevre,
  • Araştırma-geliştirme,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri,
  • Finansman,
  • İnsan kaynakları yönetimi,
  • Uluslararası ticaret.

2.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:
Hem KPSS puanı hem de iş tecrübesiyle başvuruda bulunan uzman adaylarının, aşağıda
belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu
belgelemeleri, tercih sebebi olacaktır;
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak,
e) SPSS, STATA, Eviews vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve
değerlendirme süreçlerine hâkim olmak,
f) CBS deneyimine sahip olmak,
g) Yerel yönetimlerin planlama tecrübesine sahip olmak,
h) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,
i) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak,
j) Organizasyon deneyimine sahip olmak ve bunu belgelemek.
k) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi,
satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyim sahibi olmak ve bunu
belgelemek,

 1. Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar
  • Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/
  2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayınlanan Yabancı Dil
  Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre
  değerlendirilecektir.
  • Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki
  üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların
  başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
  • Tablo 1’de yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin
  denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye
  alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan
  “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
  • e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında
  “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “ Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans
  Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir
  doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.
  • Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla
  pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İş tecrübesiyle doğrudan sözlü yarışma sınavına alınmak suretiyle istihdam edilecek
  uzman personel sayısı, Ajansın toplam personel sayısının yüzde kırkını aşamaz hükmü caridir.
  • Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli
  bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun
  görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınav sonucundan sonra başvuru yapması gerekmektedir

Buradan iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.

İlanın Detayları Tablolar Ve Ekler İçin Tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*