Burdur Karamanlı Belediyesi Personel Alım İlanı 2022

Burdur Kamanlı Belediyesi 4 adet memur alımı yapacağını duyurdu;

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI
Burdur ili Karamanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S.NKadro
Unvanı
SınıfıKadro
Derecesi
AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1MuhasebeciGİH81Üniversitelerin Muhasebe
ve Denetim, Muhasebe ve
Finansman, Maliye Lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın/
Erkek
KPSS
P3
En az
60
puan
2EkonomistTH91Üniversitelerin İktisat,
Maliye, ekonomi ve finans,
ekonomi-yönetim bilimleri
Lisans programlarının
birinden mezun olmak
Kadın/
Erkek
KPSS
P3
En az
60
puan
3TahsildarGİH111Üniversitelerin İşletme,
Muhasebe ve Denetim,
Muhasebe ve Finans
Yönetimi Lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın/
Erkek
KPSS
P3
En az
60
puan
4İtfaiye EriGİH101Üniversitelerin İtfaiyecilik
ve Yangın Güvenliği veya
Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik ön lisans
programlarının birinden
mezun olmak.
En az C sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Kadın/
Erkek
KPSS
P3
En az
60
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI;


Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.


1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI;


İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:


a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


Başvuru sırasında;
Adaylar Başvuru formunu Belediyemizden veya www.karamanli.bel.tr internet adresinden
temin edebileceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
c) İtfaiye eri kadrosu için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar
çıktısı,
e) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğini dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda
veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine
kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13/12/2021 gününden
17/12/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde, saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah. Burdur Cad. No:1
Karamanlı/BURDUR) müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine ,Şahsen veya
iadeli taahhütlü posta yolu ile Karamanlı Belediye Başkanlığı, Karamanlı/BURDUR adresine
gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
c) İtfaiye Eri kadrosuna başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Karamanlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri
Müdürlüğü’ne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadrosu
için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 21/12/2021 tarihinden itibaren Belediyemizin
www.karamanli.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip sınava
çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz
edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Karamanlı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:


Sözlü ve uygulamalı sınav;
Tüm unvanlar için sözlü sınav 29/12/2021 tarihinde, İtfaiye Eri alımı için uygulamalı
sınav aynı gün Karamanlı Belediye Başkanlığı (Karamanlı Belediyesi Hizmet Binası Pazar Mah.
Burdur Cad. No:1 Karamanlı/BURDUR) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavlar saat 09:00’da
başlayacaktır. Uygulamalı sınav ise aynı gün Saat:14:00’da Karamanlı Belediye Başkanlığı İdari
Hizmet Binasında yapılacaktır.
Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
İtfaiye Eri kadrosu için uygulamalı sınav; , kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini
kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ;


İtfaiye Eri kadrosu sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme;
itfaiye eri kadrosu için sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak
sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde (www.karamanli.bel.tr) ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet
adresinde (www.karamanli.bel.tr) ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halin de KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin (www.karamanli.bel.tr) internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*