Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta İş Başvuru Formu ve İş İlanı

ANKARA Çankaya Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere 80 Zabıta Memuru Alacağını  Açıkladı.

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

 

Çankaya  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

                                                                     KADRO DETAY ŞEMASI

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin    yukarıda    belirtilen    boş    zabıta    memuru    kadroları    için    yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  aşağıdaki  genel  şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1. Sınava girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda  dolduracakları  başvuru  formlarının  çıktısını  alıp  imzalayarak  BAŞVURU  FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
2. Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
4.  Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
5.  KPSS  sonuç  belgesinin  ÖSYM  web  sitesinden  alınan  doğrulama  kodlu  bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8.   Sürücü   belgesinin   aslı   veya   fotokopisi   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri    uygun    olmadığı    halde    yapılan    başvurular,    belediyemizce    değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
T.C.  kimlik  numarası  ile  ÖSYM  kayıtlarının  uyumunu  kontrol  etmek  suretiyle  adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.

Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 27.09.2021 tarihinde belediyemiz (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri  ile  sınav  yeri  ve  tarihinin  bulunduğu  sınava  giriş  belgelerine  bu  adres  üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç)  Şehit  Gönenç  Caddesi  No:  20/1  Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA  adresindeki  Çankaya Belediye  Başkanlığı  Zabıta  Müdürlüğü  hizmet  binasında  yapılacaktır.  Sınavlar  saat:  09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi,  657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemiz  internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların  atanmaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
e) En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve   yedek   aday   listeleri   Belediyemizin   internet   (http://www.cankaya.bel.tr/)   adresinde   ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

 

Ankara Çankaya Belediyesinden İlanen Duyurulur.

1 yorum

  1. Siz değerli abilerim artik caresiz kaldiğim için buraya yorum yazmak zorunda kaldim belki sesimi duyan biri olur diye defalarca çankaya belediyesine iş başvurusu yaptim hiç ilgilenen olmadi sadece alim yok dediler en çok zoruma giden ailece gönül verdiğimiz ve savunduğumuz uğruna bazen sevdiklerimizn kalbini bile kirdigimiz olduğu bu partinin ve belediyenin sevdalilari olarak ilk defa bir ricada bulundum beni işe alin bir iş verin çokmu şey istedim ben hep yaninizda oldum.sizleride hep yanimda zannediyordum öyle hissediyordum belki bağliliğimdan dolayi birsey istersem kirmazlar diye siz içimi nerden bileceksiniz sizi çok sevdiğimi nerden bileceksiniz meğer yanlizmişim çok yazik

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*