Ankara Belediyesi ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından:
ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine gore aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan tayin kanalıyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri ekibi için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve hususi şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
A) Türk vatandaşı olmak.
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
C) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan ötürü bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı istismar, hileli batkı, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
D) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
E) Görevini sürekli yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
F) İlan edilen kadro için aranan öteki başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibarıyla tahsil şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadronun karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
B) Daha önce çalıştığı amme müessese ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
C) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki hususi şartlara göre, tartılma ve ölçülme aç
karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, kadınlarda en az
1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan bölümü ile kilosu içinde (±) 10
kilogramdan fazla ayrım olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
D) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
E) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik benzer biçimde fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının emek harcama şartlarına uygun olmak.
F) 13.10.1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru esnasında;
a) Başvuru Formu Kurumumuzdan yada belediyemizin internet sayfasından www.Corumbayat.Bel.Tr
temin edilecektir.
B) Nüfus cüzdanı yada hüviyet kartının aslı yada kurumumuzca onaylanmak suretiyle
fotokopisi,
c) Diploma yada diplomasının özü yada noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten
alınan kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onaylama
edilebilir),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin özü veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini sürekli olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce onaylama edilebilir),
i) Son altı ay içinde çekilmiş 2 tane vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve tatbiki sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile beraber, 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi
saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında) Bayat Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla ilişkiler Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.)
• Eksik malumat ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı biçimde yapılan başvurular,
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
• T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu test etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan adım atmak suretiyle atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve tarihi
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin
https://corumbayat.Bel.Tr/duyurular.Html resmi web sayfasından duyuru edilecektir.
• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
• Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
detayları bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü ve tatbiki imtihan 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi
İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise
ertesi gün devam edilecektir.
İtfaiye eri imtihanı sözlü ve tatbiki olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanılmış olduğu halde, duyuru edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını yitirmiş sayılacaklardır.
Sınav Konuları:

Sözlü Sınav
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat mevzularını kapsar.
Uygulamalı Sınav
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişik mesleki malumat ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanması ve sportif dayanıklılık şeklinde özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat mevzularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve imtihan kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üstünden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
B) Sınavda değerlendirme; İtfaiye eri kadrosu için, sözlü sınavın %40’ı, uygulamalı
sınavın %60’ı alınarak imtihan puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan
katılımı şarttır.
C) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen imtihan puanı
ile KPSS puanının aritmetik averajı alınmak üzere belirlenecek ve belediyemizin web
adresinde duyuru edilecektir.
D) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
E) En yüksek başarı puanından başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar aslolan
aday ve aslolan aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde https://corumbayat.Bel.Tr/duyurular.Html ilan edilecek ve listede
yer alanlara ek olarak yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; imtihan sonucunda personel alımı için ilana çıkmış olduğu kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu yada yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını yahut hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
hakikatı gizlediği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
benzer biçimde durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak istek edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin web adresinde ilanından itibaren
bir hafta arasında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulu tarafınca bir hafta içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak malumat verilir.
İlan olunur. 5948/1-1

İlan Detayı İçin Tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*