Afad İş Başvuru Formu ve İş İlanları 2022

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ  648 PERSONEL ALIMI YAPACAK.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

1-GENEL AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1’de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tablo-1    Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Boş Pozisyon ve Niteliklerinin Dağılımı Tıklayınız

Tablo-2    Sözleşmeli Personele Ödenecek Brüt Aylık Ücret Tıklayınız

NOT: Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretlere her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

2-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1.Genel Şartlar
2.1.1.14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.1.2.Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
2.1.3.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.1.5.ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.1.6.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.1.7.Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.  (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

2.2.Özel Şartlar

2.2.1. AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

2.2.2.BÜRO PERSONELİ
2.2.2.1.Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı
Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.
2.2.2.2.Diğer Lisans Programları
Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans ve İktisat lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

2.2.3. MÜHENDİS
2.2.3.1. İnşaat
Fakültelerin inşaat mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.8.Bilgisayar, Bilişim Sistemleri
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.2.Makine
Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.3.Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme
Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.4.Harita, Geomatik
Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.5.Jeofizik
Fakültelerin Jeofizik Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.6.Jeoloji, Hidrojeoloji
Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.2.3.7.Endüstri
Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2.2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI
Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2.2.5. VETERİNER HEKİM
Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2.2.6. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2.2.7.DESTEK PERSONELİ
2.2.7.1. Şoför
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
2.2.7.2.Hizmetli
En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

2.2.8. TEKNİSYEN 
2.2.8.1. Elektrik Elektronik
Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
2.2.8.2.Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

2.2.9. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a) En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 (iki) rakamı ile kilosu arasındaki farkın 13’den (on üç) fazla 17’den (on yedi) az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’den az olmaması gerekmektedir.)

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1.Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3.Bu ilanda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3.4.Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
3.5.Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. 
3.6.Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.7.Giriş (sözlü) sınavına ön lisans ve lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.8.Giriş (sözlü) sınavına ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların diploma veya mezuniyet bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip ortaöğretim bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini de pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.    
3.9.Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” pdf ya da jpeg sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 
3.10.Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.11.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartını manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.12.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olarak görevimi yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığım bulunmadığını beyan ederim” ibareli Ek-1 de örneği yer alan dilekçeyi ıslak imzalı olarak doldurarak jpeg veya pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
3.13.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların, boy ve kilo bilgilerini sisteme manuel yüklemeleri gerekmektedir. 
3.14.Adayların SGK tescil ve hizmet dökümü ile varsa ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.15.Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını  belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belgeyi pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3.16.Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir). 
3.17.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu dışındaki diğer pozisyonlara başvuran adaylarca Ek-2 de yer alan sağlık durum beyanı dilekçe örneği çıktı alınıp doldurularak ıslak imza ile imzalanıp jpeg veya pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
3.18.Varsa sertifika ve sair belge (AFAD gönüllülük belgesi, ilkyardımcı, ileri sürüş teknikleri belgesi, bilgisayar sertifikası vs. Diğer belgeler) jpeg veya pdf formatında sisteme yüklenecektir.
3.19.Sisteme yüklenen belgelerin asılları adaylardan istenebilecektir.
3.20.Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1.Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her il için ayrı ayrı belirtilen pozisyon sayısı ve öğrenim durumu için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. Giriş (sözlü) sınavına katılabileceklerin isim listesi Başkanlığın internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
4.2.Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
4.3.Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

5.1.Giriş (Sözlü) Sınavının İlan Edilmesi 
5.1.1.Giriş (Sözlü) Sınavı ile ilgili duyurular, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden süreçlerini görüntüleyebileceklerdir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
5.1.2.Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgileri Kariyer Kapısı platformundan ve Başkanlık web sitesinden takip edebilecektir.

5.2.Giriş (Sözlü) Sınavının Şekli ve Uygulanması

5.2.1.4/B Sözleşmeli Personel alımı giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Başkanlığımız taşra teşkilatında ilan edilen boş pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar; tercih ettikleri il için, Tablo-3’de o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır. Bölgesel Sözlü Sınav Komisyonlarınca, Başkanlığımız www.afad.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir. Sınav yerlerinin adres bilgileri de söz konusu ilanda belirtilecektir. 

İl Gruplarına Göre Bölgesel Sözlü Sınav Merkezleri
SIRA NO    BAĞLI BULUNAN İLLER VE BÖLGESEL SÖZLÜ SINAV YERİ
1    Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kırşehir, Muğla, Sinop, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Karabük: Ankara
2    Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak, Yalova, Düzce:  İstanbul
3    Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye:  Kahramanmaraş
4    Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Bayburt, Ardahan: Trabzon
5    Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Kars, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır: Van

5.2.2.Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sözlü Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
5.2.3.Giriş (sözlü) sınavı öncesi adayların HES kontrolü yapılacaktır. Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır. Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile sınav tarihinin en geç son günü itibariyle tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar sınavın son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır. 
5.2.4.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday içerisine girenlerin giriş (sözlü) sınavı öncesi boy ve kilo ölçümleri yapılacak olup, uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 
5.2.5.Giriş (sözlü) sınavda adayların;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
ç) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
e) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
Değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülecektir. 

5.3.    Giriş (Sözlü) Sınav Konuları (Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi)

5.3.1.Avukat pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.2.Büro Personeli pozisyonu için; Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.3.İnşaat Mühendisi pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.4.Bilgisayar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.5.Makine Mühendisi pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.6.Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.7.Harita, Geomatik Mühendisliği pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.8.Jeofizik Mühendisi pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.9.Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisliği pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.10.Endüstri Mühendisi pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.11.Sosyal Çalışmacı pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.12.Veteriner Hekim pozisyonu için; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.13.Diğer Sağlık Personeli pozisyonu için; Ön lisans eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.14.Destek Personeli pozisyonu için; Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.15.Elektrik-Elektronik Teknisyeni pozisyonu için; Ortaöğretim eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.16.Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni pozisyonu için; Ortaöğretim eğitimine ait mesleki bilgiler, Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.
5.3.17.Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri konularından oluşmaktadır.

5.4.Giriş (Sözlü) Sınavının Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İtiraz

5.4.1.Adaylar, sözlü sınav komisyonu tarafından 5.2.5. maddede yazılı özelliklerin her biri için toplamda yüz puan üzerinden değerlendirilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır.
5.4.2.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
5.4.3.Sözlü sınav sonuçları Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde her il için ayrı ayrı pozisyon sayısı ve öğrenim durumuna göre ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
5.4.4.Sözlü sınav sonuçları ile ilgili itirazlar başarı listelerinin ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

6. ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİNİN İLANI

6.1.Her aday için verilen giriş (sözlü) sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak her il için ayrı ayrı olmak üzere öğrenim durumuna göre her pozisyon unvanı için Başarı Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 
6.2.Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Başarı Listeleri Başkanlığımızca belirlenecek tarihte www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 
6.3.Başarı puanları esas alınarak her il için ayrı ayrı ilan edilen öğrenim durumuna göre pozisyon sayısı kadar asil ve en fazla bir katı yedek aday belirlenecektir.  
6.4.Her il için ayrı ayrı atamaya esas başarı listeleri ile istenilen belgeler, teslim tarihi ve yeri Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başarı puanına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
6.5.Asil listede atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve bir yıllık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
6.6.Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

7. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

7.1.Adayların atamaya esas belgeleri kontrol edilerek durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin imzalanacağı tarih ve yerlere ilişkin duyuru Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde ayrıca duyurulacaktır.
7.2.Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7.3.Adaylar Başkanlığımızın www.afad.gov.tr internet adresinde belirlenecek süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacaktır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
7.4.Asil listede atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak kaydıyla yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
7.5.Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları başarı listelerinin ilan tarihini takip eden 1 (bir) yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
7.6.Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.
7.7.Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44

1)Koruma ve Güvenlik Görevlisi sağlık durumu beyan örneği için tıklayınız.

2)Diğer pozisyonların sağlık durumu beyan örneği için tıklayınız.

4 yorum

  1. Ankarada ikamet ediyorum herhangi bir sağlık problemim olmayıp 5 yıl sağlık sektöründe çalışmış bulunmaktayım.Silahli güvenlik sertifikam bulunmaktadır..05425440683

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*