Adalet Bakanlığı İlk Okul Mezunu 155 Sürekli İşçi Alım İlanı 2022

ADALET BAKANLIĞI ANKARA RİZE VE YOZGAT İLLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE  EN AZ İLKOKUL MEZUNU 155 PERSONEL ALIMI YAPACAK.

Adalet Bakanlığın da yapılan açıklama ile  Personel   Eğitim Merkezlerinde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/D  maddesi,  4857 sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kontenjan  Dağılımı  Tablosunda  belirtilen  şekilde  155  sürekli  işçi  (temizlik  görevlisi)  alımı yapılacağını duyurdu.

Aranan kriterleri yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

   GENEL ŞARTLAR:

a)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,
c)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
d)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,
f)  İşe  göndermede  öncelik  hakkına  sahip  olan  adaylardan  anılan  Yönetmeliğin  5  inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
g) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,
h)  İlan  edilen  listeden  sadece  bir  il  için  başvuru  yapılabilecektir.  Birden  fazla  il  için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

   BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  04/03/2021  –  08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

   KURA İLE ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:
Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  kura  çekimi  yapılmak  üzere  gönderilen  listede yer  alan  adayların  kura  çekimi  17/03/2021  tarihinde  saat  10:30’da  Adalet  Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik  olması  halinde  Bakanlığımız  internet  sitesinde  yeni  kura  tarihine  ilişkin  duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı  sayıda  yedek  aday  belirlenecektir.  Belirlenen  adaylar  Bakanlığımız  internet  sitesinde  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.
Adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan  COVID-19  salgını  nedeniyle  noter  huzurunda gerçekleştirilecek  olan  kura  çekimine  katılamayacaklardır.  Adalet  Bakanlığı  Personel  Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı  olarak  yayınlanacaktır.  Kura  çekilişi  kuranın  gerçekleştirildiği  gün  ve  saatte  video  kayıt altına alınacaktır.
   KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER:
A) EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan  formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
B) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

    BELGE TESLİM İŞLEMLERİ:
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021  tarihleri  arasında  teslim  edeceklerdir.  Başvuru  yapan  adayların  başvuru  sürecini, belirtilen  internet  sitesinden  takip  etmeleri  gerekir.  Süresi  içerisinde  belge  teslim  etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:
Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle  yükümlü  olacakları  mesleki  yetkinliklerini  ölçmeye  yönelik  ve  eğitim  düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav   kurulu   başkan   ve   üyelerinin   ayrı   ayrı   vermiş   oldukları   puanların   aritmetik ortalaması  esas  alınmak  suretiyle  sözlü  sınav  puanı  belirlenecektir.  Sözlü  sınavda  tüm  adaylar genel  görünüş,  genel  davranış,  iletişim  ve  ifade  etme  yeteneği  alanında  50  (Elli)  puan,  hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 (Elli) puan üzerinden olmak üzere toplam 100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (Altmış) puan alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet  puanı  yüksek  olana  öncelik  verilerek  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav  kurulunca  başarı  puanı  en  yüksek  adaydan  başlanmak  suretiyle  ilan  edilen  kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan  sözlü  sınav sonucunda asıl  ve  yedek olarak başarılı  olan  adaylar;  Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

   SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar,  sözlü  sınav  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  10  (On)  iş  günü  içinde  Sınav kuruluna  itiraz  edebilirler.  Yapılan  itirazlar,  sınav  kuruluna  ulaştıktan  sonra  10  (On)  iş  günü içinde  Sınav  kurulunca  karara  bağlanır.  Nihai  karar  itiraz  sahibine  yazılı  olarak  bildirilir.
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   ATAMA İŞLEMLERİ:
Atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
Ataması  yapılanların,  atama  onayının  tebliğinden  itibaren  15  (On  beş)  gün  içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

4 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*